forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพลงมาร์ช

sound by Jbgmusic

รายงานการประเมินตนเอง

โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการต้องประเมินตนเองในทุกปีการศึกษา และรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

File
ประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 Download 114

ประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 Download 103

ประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 Download 88

ประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 Download 91

ประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 Download 82

ประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2550 Download 418

ประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2549 Download 413

ประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2551 Download 433

ประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2552 Download 408

For DOWNLOAD is used JotLoader component © V. Kanich 2007-2008

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เมนูสำหรับบุคลากร

We love T-Tech

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2019 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.comขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.