forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพลงมาร์ช

sound by Jbgmusic
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

                                    เด่นจิตอาสา หมายถึง สถานศึกษาเน้นให้นักศึกษามีจิตคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข มีจิตอาสาในการบริการวิชาชีพช่วยเหลือสังคม ชุมชน และมีใจรักในการบริการงานและปฏิบัติได้อย่างเต็มที่

 

ประวัติความเป็นมา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี  ตั้งอยู่เลขที่ 192/1  หมู่ที่ 12 ถนนพหลโยธิน
ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง มีพื้นที่ทั้งหมด 48 ไร่ 1 งาน 77,200 ตารางเมตร
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ได้โอนจากสังกัดจากเดิม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2559 เรื่อง "การบริหารจัดการรวม
สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน"
เปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
โดยมี ดร.เปรมปรีดิ์  หมู่วิเศษ ตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและตำแหน่งผู้จัดการ
  และนางธัญญธร  หมู่วิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการ
 
อัตลักษณ์วิทยาลัย         “งานอาชีพเก่ง เด่นจิตอาสา”

                                    งานอาชีพเก่ง หมายถึง สถานศึกษาเน้นให้ผู้เรียนมี

                    กระบวนการเรียนการสอนทางด้านวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถ  

                    ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะ

                    ในการประกอบอาชีพที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

                    มีการพัฒนาตนเอง มีความคิด สติปัญญา ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

                  

                                    เด่นจิตอาสา หมายถึง สถานศึกษาเน้นให้ผู้เรียนมี

                    ทัศนคติที่ดี  มีวินัยในตนเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และอยู่ร่วมกันใน

                    สังคมได้อย่างมีความสุข  มีจิตอาสาในการบริการวิชาชีพช่วยเหลือสังคม  

                    ชุมชน  และมีใจรักในการบริการงานและปฏิบัติได้อย่างเต็มที่  

                    

                   

ปรัชญาวิทยาลัย           “การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม”

 

สีประจำวิทยาลัย           “สีขาว - แดง”

 

อัตลักษณ์วิทยาลัย        “มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตอาสา รักษ์สามัคคี”

 

เอกลักษณ์วิทยาลัย       “บุคลิกภาพดี มีความสามัคคี และทำงานเป็นทีม”

 

 
วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันที่มุ่งมั่นพัฒนาจัดการอาชีวศึกษาให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน มีศักยภาพ
ในด้านการเรียนการสอนที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนางาน
และตามนโยบายต้นสังกัด (สช.) ประจำปีการศึกษา 2558
"ปีแห่งการพัฒนาทักษะการอ่าน และทักษะการคิด"
 
พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
และเป็นผู้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
4. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
5. ร่วมมือกับชุมชนสืบสานวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
เป้าหมายด้านปรัชญาวิทยาลัย
ปรัชญาวิทยาลัย เป็นแนวทางในการพัฒนาวิทยาลัย บุคลากรในวิทยาลัยและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจปรัชญาวิทยาลัยอย่างชัดเจน และนำไปวางแผน
พัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับปรัชญาวิทยาลัยได้
 
ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา ปลูกฝังจิตสานึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารงานทั่วไป
 

 

 

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เมนูสำหรับบุคลากร

We love T-Tech

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2019 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.comขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.