forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

 

ประวัติความเป็นมา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี  ตั้งอยู่เลขที่ 192/1  หมู่ที่ 12 ถนนพหลโยธิน
ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง มีพื้นที่ทั้งหมด 48 ไร่ 1 งาน 77,200 ตารางเมตร
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ได้โอนจากสังกัดจากเดิม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2559 เรื่อง "การบริหารจัดการรวม
สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน"
เปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
โดยมี ดร.เปรมปรีดิ์  หมู่วิเศษ ตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและตำแหน่งผู้จัดการ
  และนางธัญญธร  หมู่วิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการ
 

                         

ปรัชญาวิทยาลัย           “การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม”

 

สีประจำวิทยาลัย           “สีขาว - แดง”

 

เอกลักษณ์วิทยาลัย       “บุคลิกภาพดี มีความสามัคคี และทำงานเป็นทีม”

 

 
วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันที่มุ่งมั่นพัฒนาจัดการอาชีวศึกษาให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน มีศักยภาพ
ในด้านการเรียนการสอนที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนางาน
 
 
พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา/สร้างผู้เรียนให้เก่ง
    ร้อยละ 80

2. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ในสถานศึกษา
     พร้อมกับกระบวนการ การเรียนการสอน

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นครูมืออาชีพและเป็นผู้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
    อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
6. ร่วมมือกับชุมชนสืบสานวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
เป้าหมายด้านปรัชญาวิทยาลัย
ปรัชญาวิทยาลัย เป็นแนวทางในการพัฒนาวิทยาลัย บุคลากรในวิทยาลัยและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจปรัชญาวิทยาลัยอย่างชัดเจน และนำไปวางแผน
พัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับปรัชญาวิทยาลัยได้
 
ยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา ปลูกฝังจิตสานึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารงานทั่วไป
 

 

 

คณะผู้บริหารโรงเรียน

We love T-Tech

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2023 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.com


izmir escort

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.