forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพลงมาร์ช

sound by Jbgmusic

 

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2551

เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  2552    โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ 
ได้จัดพิธีรับใบประกาศให้กับนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2551 ณ.ห้องประชุมโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ  โดยมีท่าน ดร.ธีรวัฒน์  หมู่วิเศษ  ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและให้โอวาทกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 

 

   และในโอกาสนี้ ทางโรงเรียนฯ   ได้มอบเกียรติบัตร  "ครูดีเด่น"  ให้อาจารย์ที่มีผลงานดีด้านการสอน

และการเสียสละเพื่ออุทิศตนให้กับโรงเรียนและนักศึกษา   ซึ่งมีจำนวน 5 ท่าน  ได้แก่

1. อาจารย์สงกรานต์  ยาใจดี                                 2. อาจารย์วิทยา    ชุมภู

3. อาจารย์วีระพงษ์    ถวิลคำ                                                4. อาจารย์อดิเรก  ทิมกุล

5. อาจารย์พรหมศักดิ์  แสงอินทร์

                พร้อมกันนี้ ทางโรงเรียนฯ ได้มอบเกียรติบัตรและรางวัลกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง  เหรียญ

เงิน และเหรียญทองแดง จากการเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา  ครั้งที่ 23  ของกลุ่มโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนภาคเหนือ ณ.โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี

                บรรยากาศภายในงาน เต็มไปด้วยความสุข ความปลาบปลี้มใจ ของทั้งนักศึกษา ผู้ปกครองและผู้บริหาร

คณะครูอาจารย์ ที่ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา  อาจารย์ธัญญธร  หมู่วิเศษ ผู้อำนวยการ "ได้กล่าวชื่นชมและ แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะ พากเพียรและตั้งใจเรียน จนประสบความสำเร็จ"

                ช่วงเย็น ทางโรงเรียนฯ ได้จัดงานเลี้ยงฉลองงานรับใบประกาศฯ ให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ได้ร่วมรับประทานอาหารเย็น และร่วมกันสังสรรค์กัน เพื่อความทรงจำดี ๆ

 

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เมนูสำหรับบุคลากร

We love T-Tech

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2022 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.comขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.