forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพลงมาร์ช

sound by Jbgmusic
  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552 ผู้รับใบอนุญาต ดร.เปรมปรีดิ์  หมู่วิเศษ และ ผู้อำนวยการ นางธัญญธร  หมู่วิเศษ เข้าร่วมพิธิเปิด และร่วมเยี่ยมชมกิจกรรม ในวันการศึกษาเอกชน ณ. เมืองทองธานี กรุงเทพฯ ในการนี้ มีโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศเข้าร่วมแสดงนิทรรศการ  และ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประนในพิธีเปิด พร้อมกล่าวบรรยายพิเศษเรื่อง "นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการจัดการศึกษา"   ว่า โรงเรียนเอกชนมีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษา ต้องพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีระบบ ทำให้นักเรียนที่จบออกมามีคุณภาพ   ต้องยอมรับว่าโรงเรียนเอกชนมีบทบาทในการแบ่งเบาภาระงบประมาณของภาครัฐ นอกจากนี้ ยังมีคุณภาพไม่แพ้การจัดการศึกษาของภาครัฐ เห็นได้จากผลการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่โรงเรียนเอกชนจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพไม่แพ้ภาครัฐ อาจมีประสิทธิภาพเหนือกว่าด้วยซ้ำไป   รัฐบาลชุดนี้มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาเอกชนมากมาย โดยมี 9 ประเด็นหลัก ได้แก่

 

1.การปฏิรูปการศึกษารอบสอง ที่จะได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ จะเน้นให้การศึกษาเอกชนเข้ามามีบทบาทคู่กับการศึกษาภาครัฐ รวมทั้ง ให้ความสำคัญกับการศึกษาเอกชนนอกระบบเช่นเดียวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการศึกษาเอกชนต่อภาครัฐจากเดิม 20 ต่อ 80 เป็น 30 ต่อ 70 โดยรัฐต้องลดบทบาทการจัดการศึกษาลง

2.โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ในส่วนของโรงเรียนเอกชนจะได้รับการสนับสนุนเช่นเดียวกับโรงเรียนรัฐ รวมทั้ง การเก็บค่าเล่าเรียน ที่รัฐบาลนี้มีนโยบายเพิ่มเงินอุดหนุนค่าเล่าเรียนให้ 70% จากเดิม 60% ช่วยลดภาระค่าเล่าเรียนของผู้ปกครองเหลือเพียง 30%

3.โครงการนมโรงเรียนฟรีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเพิ่ม ป.5-6 ซึ่งเริ่มเดือนตุลาคม จะครอบคลุมโรงเรียนเอกชนด้วย

4.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่จ่ายล่าช้าจนมีผลต่อเงินทุนหมุนเวียนบริหารกิจการของโรงเรียนเอกชนนั้น ศธ.ได้ปรับเกณฑ์ใหม่ เช่น เพิ่มวงเงินกู้เป็น 3.6 หมื่นล้านบาท เมื่อนักเรียนยื่นกู้แล้วจะต้องได้รับเงินภายใน 90 วัน

5.มีแนวคิดที่จะแก้ไข พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ในหลายประเด็น เช่น มาตรา 86 คืนสิทธิให้เจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนใช้สิทธิกลับเข้ากองทุนประกันสังคมได้ และมาตรา 159 โดยเฉพาะในส่วนของการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของเจ้าของโรงเรียนมาเป็นของนิติบุคคล ซึ่งเป็นปัญหาเพราะบางแห่งที่ดินติดจำนองธนาคาร บางแห่งเป็นที่ดินสาธารณะ ก็จะปลดเงื่อนไขให้ดำเนินการได้ โดยจะลงนามเสนอร่างแก้ไข พ.ร.บ.โรงเรียนในวันนี้ เพื่อเสนอเข้าที่ประชุม ครม.วันที่ 10 กุมภาพันธ์

6.กองทุนหมุนเวียนโรงเรียนในระบบ ปัจจุบันมีเงินทุนอยู่กว่า 900 ล้านบาท จะปรับหลักเกณฑ์ให้กู้ใหม่ จากเดิมให้กู้ในวงเงิน 60% ของหลักทรัพย์ จะเพิ่มเป็น 80%

7.การพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชน จะส่งเสริมให้ครู และผู้บริหารได้รับสิทธิอบรมในสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และผู้บริหารมากขึ้น รวมทั้ง ให้ครูเข้ารับการนิเทศก์จากศึกษานิเทศก์เพิ่มขึ้น

8.การประชุมคณะกรรมการการศึกษาเอกชนที่มีสัดส่วนจำกัด ตนจะให้ผู้แทนสมาคมโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง

9.การจัดการศึกษาของเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะต้องเข้าไปดูแลเป็นการเฉพาะ เช่น โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จะต้องเข้าไปส่งเสริมมากขึ้น

 

 

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เมนูสำหรับบุคลากร

We love T-Tech

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2020 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.comขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.