forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพลงมาร์ช

sound by Jbgmusic

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา ครั้งที่  23   ที่จังหวัดอุตรดิตถ์

กลุ่มโรงเรียนอาชีวะเอกชนภาคเหนือ

 

 

เหรียญที่ได้รับ

รายวิชา

ชื่อ - สกุล

ระดับชั้น

ผู้ควบคุมดูแล

เหรียญทอง

อิเล็กอุตสาหกรรม

 

 

การใช้โปรแกรมกราฟฟิก

 

การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

นายสุรชัย        บุญนำรัตน์

นายสมศักดิ์    แซ่ว่าง

 

นายอรรถภูมิ   ซาวพงศ์

 

นายเฉลิมชัย     เหล่าวัฒนะ

 

 

นายนธพล     สวัสดิ์กุลชัย

ปวช.อิเล็ก 301

ปวช.อิเล็ก 208

 

ปวช.คอมฯ 301

 

ปวช.คอมฯ 301

 

 

ปวช.ไฟฟ้า 301

อ.วิทยา      ชุมภู

 

 

อ. วีรพงษ์      ถวิลคำ

 

อ. พรหมศักดิ์   แสงอินทร์

 

 

อ.สงกรานต์   ยาใจดี

เหรียญเงิน

เครื่องเสียง

 

 

โปรแกรมMicrosoft Word

 

การบัญชี

 

การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร

นายผดุงศักดิ์     มาปุก

นายสุวิทย์        แซ่จันทร์

 

นายอานนท์     มุ้งแก้ว

 

นายชาญชัย     ไพศาลธารา

 

นายศุภชัย    จันทรมณฑล

ปวช.อิเล็กฯ 301

ปวช.อิเล็กฯ 201

 

ปวช.คอมฯ 301

 

ปวช.บัญชี 301

 

ปวช.ไฟฟ้า 301

อ.ศักดิ์นรินทร์  ปงชุ่มใจ

 

 

อ.วีรพงษ์   ถวิลคำ

 

อ.วิภาพร   คงเย็น

 

อ.สงกรานต์   ยาใจดี

เหรียญทองแดง

วงจรดิจิตอล

 

 

โปรแกรมMicrosoft Powerpoint

 

การติดตั้งโปรแกรมคอมฯ

 

ไฟฟ้าประยุกต์

 

การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร

 

การบัญชี

 

 

 

น.ส.มุกระวี    เชื้อจำรูญ

นายนรินทร์    ขวัญวารี

 

น.ส.ภนิสา      แซ่ลี

 

 

นายศรัญญู     ละม่อม

 

นายสาธิต      มาเฟือง

 

นายสุราษฎร์   ใจญาติ

 

น.ส.วาสนา     จาเดือน

น.ส.ศรีวิไล    สุขสกุลปัญญา

น.ส.อาภัสรา   อย่าห้าม

ปวช.อิเล็กฯ 301

ปวช.อิเล็ก 208

 

ปวช.คอมฯ301

 

 

ปวส.คอมฯ 202

 

ปวช.ไฟฟ้า 301

 

ปวช.ไฟฟ้า 301

 

ปวช.บัญชี 301

ปวช.บัญชี 301

ปวส.บัญชี 101

อ.ณัฐพงษ์ ถิรทรัพย์โสภณ

 

 

อ.พรพรต   มาลาทอง

 

 

อ.พรหมศักดิ์  แสงอินทร์

 

อ. สงกรานต์  ยาใจดี

 

อ.สงกรานต์  ยาใจดี

 

อ.วิภาพร   คงเย็น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เมนูสำหรับบุคลากร

We love T-Tech

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2022 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.comขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.