forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพลงมาร์ช

sound by Jbgmusic

การรับสมัครนักศึกษาโครงการวางแผนเพื่ออาชีพ

ในปีการศึกษา  2552

                โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ  ได้เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ในสาขาดังนี้

                    ระดับ ปวช.                      ระดับ  ปวส.

                1.  ช่างไฟฟ้ากำลัง             1.  การบัญชี

                2.  ช่างอิเล็กทรอนิกส์         2.  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                3.  ช่างยนต์                        3.  การตลาด

                4.  การบัญชี                       4.  ช่างไฟฟ้ากำลัง

                5.  การขาย                         5.  ช่างยนต์

                6.  คอมพิวเตอร์                    

การรับสมัครนักศึกษาโครงการวางแผนเพื่ออาชีพ

ในปีการศึกษา  2552

                โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ  ได้เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ในสาขาดังนี้

                    ระดับ ปวช.                      ระดับ  ปวส.

                1.  ช่างไฟฟ้ากำลัง             1.  การบัญชี

                2.  ช่างอิเล็กทรอนิกส์         2.  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                3.  ช่างยนต์                        3.  การตลาด

                4.  การบัญชี                       4.  ช่างไฟฟ้ากำลัง

                5.  การขาย                         5.  ช่างยนต์

                6.  คอมพิวเตอร์    

โครงการพิเศษที่เปิดรับสมัคร

                -  โครงการการวางแผนเพื่องานอาชีพ (Career planning Project Students)

                                ระดับปวช. และ ปวส. หญิง    จำนวน  250  คน

                                ระดับปวช. และ ปวส. ชาย      จำนวน  150  คน 

สิทธิพิเศษที่จะได้รับ

                ระดับ  ปวช.

ผู้ที่สมัครเรียนในโครงการพิเศษ  โครงการการวางแผนเพื่องานอาชีพ (Career planning Project Students) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จะต้องลงทะเบียนให้โรงเรียนเป็นค่าธรรมเนียมพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีละ  6,000.-  บาท  (หกพันบาทถ้วน)     (สามารถแบ่งจ่ายได้)  ไม่ต้องจ่ายค่าเทอม    นักศึกษาจะได้รับสวัสดิการที่พักฟรี   และอาหารฟรีจนจบการศึกษา แต่นักศึกษาต้องนำอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวมาเอง

 

ระดับ  ปวส.

ผู้ที่สมัครเรียนในโครงการพิเศษ  โครงการการวางแผนเพื่องานอาชีพ (Career planning Project Students) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จะจ่ายเงินให้โรงเรียนเป็นค่าธรรมเนียมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีละ  1,800.-  บาท  (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) นักศึกษาจะได้รับสวัสดิการที่พักฟรี  แต่นักศึกษาต้องนำอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวมาเอง

รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร

                การรับใบสมัคร  ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ  รับสมัครด้วยตนเองที่  ห้องธุรการโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ 

หรือต้องการให้ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์   โทรสอบถามได้ที่เบอร์  054-292155 - 6  ในวันเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  หรือเบอร์มือถือ  081-6026110  และ  081-7643541

หลักฐานการสมัคร

                ระดับชั้น ปวช.  และ  ปวส.

                1.  ใบรับรองผลการเรียนของสถานศึกษา

                2.  สำเนาทะเบียนบ้าน

                3.  สำเนาบัตรประชาชน

                3.  รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  2  รูป

ลงทะเบียนเรียน

-  ด้วยตนเอง

                ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่  18  พฤษภาคม  2552 

-  ทางไปรษณีย์

                ชำระค่าลงทะเบียน  ในรูปของไปรษณีย์ธนาณัติ พร้อมทั้งลงชื่อนักศึกษา  ผู้สมัครเรียน  เพื่อจ่ายเงินให้ผู้รับ คือ  "โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ"   ณ  ที่ทำการไปรษณีย์   สาขาเถิน 

จ.ลำปาง  52160  ไปยังฝ่ายส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา   โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ  192/1  หมู่ 12  ตำบลล้อมแรด  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ภายในวันที่  15  พฤษภาคม  2552

 -  ทางธนาคาร

               โอนผ่านธนาคารกรุงไทย  ชื่อบัญชี  กองทุนการศึกษาสงเคราะห์เถินเทคโนโลยีพณิชยการ  เลขที่บัญชี  518-0-49080-4    สาขาเถิน   เมื่อชำระแล้วกรุณาถ่ายสำเนาใบโอนเงินให้พร้อมกับแนบชื่อนักศึกษาส่งให้ทางโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ     หรือโทรศัพท์แจ้งฝ่ายการเงินของโรงเรียนฯ

054-292155 - 6  หรือ  081-6026110  , 081-7643541

                เมื่อทางโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการได้รับไปรษณีย์ธนาคาร หรือสำเนาใบโอนเงินเรียบร้อยแล้วจะออกใบเสร็จรับเงินพร้อมบอกกำหนดการเปิดเรียนให้กับนักศึกษาทราบ

กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาในโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ

ประจำปีการศึกษา  2552

ลำดับ

กำหนดการ

วัน / เดือน / ปี

1

ยืนใบสมัคร  (ทางไปรษณีย์)

ตั้งแต่บัดนี้ - 18  พฤษภาคม  2552

2

ยืนใบสมัคร (ด้วยตนเอง)

ตั้งแต่บัดนี้ - 18  พฤษภาคม  2552

3

ลงทะเบียนเรียน

ตั้งแต่บัดนี้ - 18  พฤษภาคม  2552

4

รายงานตัวนักศึกษาที่อยู่ในโครงการพิเศษ

 (หอพักโรงเรียน)

ตั้งแต่วันที่ 14 - 18  พฤษภาคม  2552

5

รายงานตัวและปฐมนิเทศ

วันที่  18  พฤษภาคม  2552

6

เปิดเรียน

วันที่  18  พฤษภาคม  2552

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เมนูสำหรับบุคลากร

We love T-Tech

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2022 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.comขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.