forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพลงมาร์ช

sound by Jbgmusic
โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
เขียนโดย ธัญญธร หมู่วิเศษ   

altเมื่อวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2553  ฝ่ายกิจการนักศึกษาโรงเรียนเถินเทคโนฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553  โดยโครงการนี้ได้เน้นให้นักศึกษาได้รู้จักใช้ทักษะในการดำเนินชีวิตที่ดีและถูกต้องสามารถใช้ชีวิตและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนมีความกตัญญูกตเวที มีความรักและรู้จักบุญคุณของบิดา-มารดา และรู้จักรักและเทิดทูนต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทย   ในงานนี้ทางโรงเรียนฯได้รับเกียรติจากท่านแสงแจ่ม เตชะโม่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลำปางเขต 2  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและได้ให้โอวาทและกำลังใจที่ดีกับคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักศึกษา ชมภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่..

 

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เมนูสำหรับบุคลากร

We love T-Tech

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2020 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.comขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.