forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพลงมาร์ช

sound by Jbgmusic

สถิติผู้เยี่ยมชม

ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้22
mod_vvisit_counterตลอดสัปดาห์444
ขอขอบคุณที่แวะเยี่ยมชม

ขณะนี้มีผู้เข้าเยี่ยมชม

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เข้าสู่ระบบวิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี

ดร.เปรมปรีดิ์ กล่าวต้อนรับ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ดร.เปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ พร้อมผู้บริหาร คณะครู นักศึกษาได้ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนอ้อมอารีพิทยา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ได้เยี่ยมชมการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และการดูแลนักศึกษาของโรงเรียนฯ และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการบริหารอาชีวศึกษาเอกชนอย่างอบอุ่น ชมภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่..

 

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554 ผู้อำนวยการธัญญธร หมู่วิเศษ ในฐานะคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง ได้เข้าร่วมประชุมนัดแรก หลังจากได้รับการแต่งตั้ง จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554  เพื่อทำหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเอกชนทุกประเภท ทุกระดับ และร่วมพิจารณาโครงการสำหรับพัฒนาการศึกษาเอกชนต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ.ห้องประชุมมณีโชติรส สพท.ลำปางเขต 1 ชมภาพคลิ๊กที่นี่ ..

 

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554 ผู้อำนวยการธัญญธร หมู่วิเศษ ในฐานะคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง ได้เข้าร่วมประชุมนัดแรก หลังจากได้รับการแต่งตั้ง จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554  เพื่อทำหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเอกชนทุกประเภท ทุกระดับ และร่วมพิจารณาโครงการสำหรับพัฒนาการศึกษาเอกชนต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ.ห้องประชุมมณีโชติรส สพท.ลำปางเขต 1

 

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554  ดร.เปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ ผู้รับใบอนุญาตพร้อมด้วยอาจารย์ธัญญธร หมู่วิเศษ ผู้อำนวยการเถินเทคโนโลยีพณิชยการ ได้เข้าร่วมประชุมกับสถานศึกษาเอกชนจำนวน 10 โรงที่อยู่ในความดูแลของ สพป.ลำปางเขต 2  เพื่อรับทราบนโยบายของ สพฐ และจุดเน้นของ สพป.ลำปางเขต 2 ในปีการศึกษา 2554 และติดตามการบริหารจัดการสถานศึกษา รวมถึงการจัดทำการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3 จาก สมศ.โดยมีท่าน ดร.พิสิษฐ์ ยอดวันดี เป็นประธานในการประชุม ณ.ห้องประชุม สพป.ลำปางเขต 2  ชมภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่..

 

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554  อาจารย์ธัญญธร หมู่วิเศษ ผู้อำนวยการเถินเทคโนโลยีพณิชยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคุรุสภาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 2 ในฐานะเป็นคณะกรรมการคุรุสภาชุดใหม่ ซึ่งได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 โดยมีท่านดร.พิสิษฐ์ ยอดวันดี ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีวาระของการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "รางวัลคุรุสดุดี"ประจำปี 2554 และร่วมพิจารณาเงินอุดหนุนให้กับโครงการพัฒนาวิชาชีพของกลุ่มเครือข่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ณ.ห้องประชุม สพป.ลำปาง เขต 2

 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554  ฝ่ายกิจการนักศึกษาโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาดีเด่นในด้านความประพฤติดีเยี่ยม (มีคะแนนความประพฤติเต็มตลอดปีการศึกษา) และมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีบันทึกความดี 60-90 ชั่วโมง (คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา ด้านจิตอาสา) รวมถึงนักศึกษาที่มีกิจกรรมดีเด่นประจำปีการศึกษา 2553  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ธัญญธร หมู่วิเศษ ผู้อำนวยการ เป็นผู้มอบพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทกับนักศึกษาเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจและแรงจูงใจให้กับนักศึกษาทุกระดับ ในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง ชมภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่..

 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ ได้จัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนในเรื่อง วิธีการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ธีรวัฒน์ หมู่วิเศษ ประธานกรรมการบริหารฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรสายผู้สอน เพื่อพัฒนาปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเต็มศักยภาพ ชมภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่..

 

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2554  ดร.เปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ ผู้รับใบอนุญาตและอาจารย์ธัญญธร หมู่วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ ได้เข้าร่วมประชุมกับสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในหัวข้อเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม พรบ.โรงเรียนเอกชนฉบับแก้ไข  พศ.2554 และการจัดการอาชีวศึกษาเอกชนในอนาคต รวมถึงร่วมทำบันทึกข้อตกลงการจัดการศึกษาหลักสูตรทวิภาคี กับกลุ่มบริษัท YUM!  ณ.ห้องคอนแวนชั่นฮอลล์ ศูนย์การประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ ชมภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่..

 

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2554  ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อชี้แจงข้อมูลที่สำคัญเบื้องต้นให้กับนักศึกษาใหม่ได้รับทราบเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษาและ การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา การพบอาจารย์พี่เลี้ยง และการทำความรู้จักกับผู้บริหารสถานศึกษาฝ่ายต่าง ๆ รู้จักคณะครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา  รวมถึงแนะนำอาคารสถานที่ทึ่ใช้ในการเรียนการสอนของแผนกต่าง ๆ ชมภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่..

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ919293949596979899100ถัดไปสุดท้าย »

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เมนูสำหรับบุคลากร

We love T-Tech

ข่าวเด่นประจำวัน

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2020 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.comขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.