forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพลงมาร์ช

sound by Jbgmusic

สถิติผู้เยี่ยมชม

ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3
mod_vvisit_counterตลอดสัปดาห์673
ขอขอบคุณที่แวะเยี่ยมชม

ขณะนี้มีผู้เข้าเยี่ยมชม

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เข้าสู่ระบบวิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554  อาจารย์ธัญญธร หมู่วิเศษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจากเทศบาลตำบลล้อมแรด ให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (12 สิงหา มหาราชินี) ณ.สวนสาธารณะเมืองเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง ชมภาพคลิ๊ก..

 

เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2554  ฝ่ายวิชาการได้จัดการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาในระดับ ปวช. 3 และ ปวส.2 ในประเภทวิชาพาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ และช่างอุตสาหกรรม รวมถึงอบรมเรื่องบุคลิกภาพและมารยาทที่ดีของนักศึกษาฝึกงาน โดยเน้นให้นักศึกษาต้องมีความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาที่เลือกเรียนและต้องเป็นผู้ที่มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์และมีความเสียสละเพื่อประโยชน์ของสถานประกอบการ ชมภาพคลิ๊กที่นี่..

 

เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2554  ผู้บริหารโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ ได้ร่วมเดินทางศึกษาดูงานการบริหารจัดการของสถานศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสถานศึกษาเอกชน 10 โรงเรียนในเขต สพป.ลำปาง เขต 2 ซึ่งเป็นนโยบายสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและเพื่อนำความรู้-ประสบการณ์ที่ดีนำมาใช้ในการพัฒนาสถาบัน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ซึ่งนำโดยท่าน ดร.พิสิษฐ์ ยอดวันดี ผู้อำนวยการ สพป.ลำปางเขต 2 พร้อมคณะ  ชมภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่...

 

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554  ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในเทศกาลวันเข้าพรรษาประจำปี 2554 โดยมีผู้อำนวยการธัญญธร หมู่วิเศษ พร้อมด้วยอาจารย์และตัวแทนนักศึกษาได้ร่วมกันแห่เทียนพรรษาถวาย ณ.สำนักสงฆ์ ท.แสงประทีปธรรม ชมภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่..

 

เมื่อวันที่่ 8 กรกฎาคม 2554  ทางฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดแข่งขันการประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ ในงาน Management Fair ครั้งที่ 4 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งนักศึกษาของสถาบันสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้ ด้วยผลงานที่ชื่อว่า "เศษขยะกลายเป็นเงิน"  ทางสถาบันต้องขอชื่นชมกับความคิดที่สร้างสรรค์ที่สามารถนำเอาเศษขยะมาเพิ่มมูลค่าได้ และต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาดังต่อไปนี้ 1.นายกีรติ นายยอด   2.นายอานนท์ วิลาศสูงไกล  3. นายภูวดล สิทธิดำรงธรรม  และอาจารย์ที่ควบคุมทีม คือ อ.ศรัณย์พร เอี่ยมสำอางค์  2.อาจารย์สุวิมล วงศ์หล้า พร้อมด้วยกองเชียร์ทุกคน ชมภาพ คลิ๊กที่นี่...

 

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔  ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2554 เพื่อเป็นการรณรงค์ให้นักศึกษาได้ทราบถึงพิษภัยและอันตรายของยาเสพติดที่มีต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ โดยได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การประกวดวาดภาพ การประกวดคำขวัญ การประกวดร้องเพลง และการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE กับโรงพยาบาลเถิน สาธารณสุขอำเภอเถิน โรงเรียนเถินวิทยา ซึ่งในการนี้ท่านอาจารย์ธัญญธร หมู่วิเศษ ผู้อำนวยการได้อ่านสารวันต่อต้านยาเสพติด จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ.โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการชมภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่..

 

ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2554  ทางผู้บริหาร คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ ได้ต้อนรับ นายอดุลย์ สมาศิลป์ (ประธานกรรมการ) นายอนันต์ โดรณ (กรรมการ) นางสาวอรวรรณ ชัยทวิชธานันท์ (กรรมการ) คณะผู้ประเมินจากสำนักงานรับรองคุณภาพและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)   เนื่องจากครบกำหนดวาระที่ต้องได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา รอบที่ 3 (ครบ 5 ปี) ในการนี้ทางโรงเรียนฯต้องขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติที่เป็นตัวแทนองค์กรภายนอก ตัวแทนชุมชน ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนศิษย์เก่า และตัวแทนสถานประกอบการเป็นอย่างสูง ที่ได้อนุเคราะห์เป็นผู้รับรองและให้ข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา  ณ.ห้องประชุม อาคาร 2 ชมภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่...

 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554  ดร.เปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ  ประเภทอาชีวศึกษา  นำโดยท่านรองผู้อำนวยการสพป.ลำปาง เขต 2 ท่านอุดม คุณชมภู ท่านผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน คุณนารีลักษณ์ แสนดี ท่านโรจนินทร์ บุญญะสิริพัฒน์ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ ท่านอ.อดุลย์ ชูบาล รักษาการรองผอ.วิทยาลัยการอาชีพเถิน เข้าประเมินคุณภาพภายในก่อนที่โรงเรียนฯ จะรับการประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ. วันที่ 4-6 กรกฏาคม 2554 นี้ ซึ่งบรรยากาศการติดตาม ตรวจสอบ เป็นแบบกัลยาณมิตร ซึ่งทางโรงเรียนได้รับข้อแนะนำ ที่เป็นแนวทางที่ดีในการดำเนินการจัดทำตามมาตรฐานที่กำหนดของสมศ. ชมภาพคลิ๊กที่นี่..

 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554  ดร.เปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ ผู้รับใบอนุญาต อาจารย์ธัญญธร หมู่วิเศษ ผู้อำนวยการ อาจารย์กฤษณะ บุตรโส รองผู้อำนวยการ อาจารย์วิทยา ชุมภู หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ เข้าร่วมประชุมสัมนา "ความต้องการภาคอุตสาหกรรมและการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ" จัดโดยคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เป็นประธานในการประชุมสัมนาครั้งนี้  เป็นการเสวนาถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนและเพื่อยกระดับฝีมือแรงงานไทย ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไปสู่ประชาคมสากล ณ.โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ ชมภาพคลิ๊กที่นี่...

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ919293949596979899100ถัดไปสุดท้าย »

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เมนูสำหรับบุคลากร

We love T-Tech

ข่าวเด่นประจำวัน

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2020 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.comขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.