forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพลงมาร์ช

sound by Jbgmusic

สถิติผู้เยี่ยมชม

ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้96
mod_vvisit_counterตลอดสัปดาห์564
ขอขอบคุณที่แวะเยี่ยมชม

ขณะนี้มีผู้เข้าเยี่ยมชม

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เข้าสู่ระบบวิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี

 

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  นักศึกษาและคณะอาจารย์โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมกีฬานักเรียนอำเภอเถิน ประจำปี ๒๕๕๓ (เถินเกมส์ ครั้งที่ ๒) ณ.สนามกีฬาโรงเรียนเถินวิทยา ในงานนี้ ทางโรงเรียนฯได้ส่งการแสดงชื่อชุด "เถินเทคโนฯร่วมเทิดไท้องค์ราชัน" ในช่วงพิธีเปิด ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี้

 

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ นักศึกษาการบัญชี ชั้นปวส.ปีที่ ๒ และ ปวช.ปีที่ ๓ ได้จัดกิจกรรมเปิดบริษัทจำลองเพื่อจำหน่ายสินค้าราคาถูก โดยแบ่งสินค้าจำหน่ายออกเป็น สินค้าเพื่อการอุปโภค/บริโภค  สินค้าพื้นบ้าน  สินค้าของตกแต่งและเครื่องประดับ และขนมพื้นบ้าน ทั้งนี้เปิดจำหน่ายให้กับบุคลากร และนักศึกษาภายในโรงเรียน ในการนี้ได้รับการสนับสนุนและคำแนะนำจากอาจารย์บัญชี ฝ่ายวิชาการ และได้รับเกียรติจากอาจารย์ศรีสกุล  เกียล่น รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน  ชมภาพกิจกรรม

 

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  เวลา ๑๔.๐๐ น.คณะบุคลากรโรงเรียนฯได้เข้าร่วมเสวนาการจัดการความรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ในประเด็น ครูเพื่อศิษย์ และการวิจัยในชั้นเรียน โดยมี อ.ดร.เปรมปรีดิ์  หมู่วิเศษ เป็นผู้นำการเสวนาในครั้งนี้ อนึ่ง การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ จะจัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๔.๐๐ น.เป็นต้นไป ทั้งนี้ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓ นี้จะเน้นประเด็นไปที่การวิจัยในชั้นเรียน

 

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  โรงเรียนเถินเทคโนโลยพณิชยการ โดยการนำของผู้อำนวยการธัญญธร  หมู่วิเศษ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง  และเข้าร่วมขบวนแห่กระทง กับเทศบาลตำบลล้อมแรด ซึ่งโรงเรียนฯได้เข้าร่วมเป็นประจำทุกปี  ในปีนี้ได้ส่งกระทงเล็กเข้าร่วมประกวด  ส่งรถกระทงใหญ่พร้อมนางนพมาศ  และนักศึกษาเข้าร่วมขบวนแห่อีกจำนวน ๒๐๐ คน ทั้งเพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทย  ชมภาพการร่วมขบวน

 

เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการได้นำผลงานของนักศึกษา อาทิ เครื่องวัดระยะทาง ชุดฝึกการซ่อมโทรทัศน์สี  ชุดผ่าโครงสร้างเครื่องยนต์เล็ก ๔ จังหวะ  และการละเล่น เกม ป้ายนิทรรศการ ฯลฯ ร่วมแสดงในงานมหกรรมการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๒ ที่โรงเรียนแม่พริกวิทยา อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ชมภาพกิจกรรม

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2553  ดร.เปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษและผู้อำนวยการธัญญธร หมู่วิเศษ ได้ร่วมต้อนรับการเดินทางมารับตำแหน่งของท่านดร.พิสิษฐ์ ยอดวันดี ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2  ณ.ห้องประชุม สพป.ลำปาง เขต 2 

 

altผู้อำนวยการธัญญธร  หมุ่วิเศษ  ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ รุ่นที่ 29 ประจำปี 2553 ณ.โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  เพื่อศึกษาหาความรู้ในเรื่องระเบียบ และการปฏิบัติในหน้าที่ของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ในการนำไปใช้ในสถานศึกษา   ตลอดทั้งการดำเนินการที่เกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหาร และเพิ่มโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นกับผู้เข้ารับการอบรมด้วยกัน พร้อมทั้งคณะครูฝึก ผู้บังคับบัญชา ของการศึกษาโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์กำลังสำรอง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  (ในระหว่างวันที่ 14-21 ตุลาคม 2553) ชมภาพการอบรมฯ

 

altเมือวันที่ 15 ตุลาคม 2553  ผู้อำนวยการธัญญธร  หมู่วิเศษ ได้เข้ารับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 3 จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ.อาคารใหม่ สวนอัมพรในฐานะที่ได้อุทิศตนด้วยกำลังกาย กำลังปัญญาและแรงงานช่วยเหลือและสนันสนุนกิจการต่าง ๆ ของสภากาชาดไทยด้วยดีตลอดมา ทางโรงเรียนฯ ขอร่วมแสดงความยินดี

 

altเมื่อวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2553  ฝ่ายกิจการนักศึกษาโรงเรียนเถินเทคโนฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553  โดยโครงการนี้ได้เน้นให้นักศึกษาได้รู้จักใช้ทักษะในการดำเนินชีวิตที่ดีและถูกต้องสามารถใช้ชีวิตและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนมีความกตัญญูกตเวที มีความรักและรู้จักบุญคุณของบิดา-มารดา และรู้จักรักและเทิดทูนต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทย   ในงานนี้ทางโรงเรียนฯได้รับเกียรติจากท่านแสงแจ่ม เตชะโม่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลำปางเขต 2  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและได้ให้โอวาทและกำลังใจที่ดีกับคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักศึกษา ชมภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่..

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ919293949596979899100ถัดไปสุดท้าย »

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เมนูสำหรับบุคลากร

We love T-Tech

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2020 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.comขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.