forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพลงมาร์ช

sound by Jbgmusic

สถิติผู้เยี่ยมชม

ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้66
mod_vvisit_counterตลอดสัปดาห์297
ขอขอบคุณที่แวะเยี่ยมชม

ขณะนี้มีผู้เข้าเยี่ยมชม

เรามี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เข้าสู่ระบบวิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี

altผู้อำนวยการธัญญธร  หมุ่วิเศษ  ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ รุ่นที่ 29 ประจำปี 2553 ณ.โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  เพื่อศึกษาหาความรู้ในเรื่องระเบียบ และการปฏิบัติในหน้าที่ของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ในการนำไปใช้ในสถานศึกษา   ตลอดทั้งการดำเนินการที่เกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหาร และเพิ่มโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นกับผู้เข้ารับการอบรมด้วยกัน พร้อมทั้งคณะครูฝึก ผู้บังคับบัญชา ของการศึกษาโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์กำลังสำรอง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  (ในระหว่างวันที่ 14-21 ตุลาคม 2553) ชมภาพการอบรมฯ

 

altเมือวันที่ 15 ตุลาคม 2553  ผู้อำนวยการธัญญธร  หมู่วิเศษ ได้เข้ารับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 3 จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ.อาคารใหม่ สวนอัมพรในฐานะที่ได้อุทิศตนด้วยกำลังกาย กำลังปัญญาและแรงงานช่วยเหลือและสนันสนุนกิจการต่าง ๆ ของสภากาชาดไทยด้วยดีตลอดมา ทางโรงเรียนฯ ขอร่วมแสดงความยินดี

 

altเมื่อวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2553  ฝ่ายกิจการนักศึกษาโรงเรียนเถินเทคโนฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553  โดยโครงการนี้ได้เน้นให้นักศึกษาได้รู้จักใช้ทักษะในการดำเนินชีวิตที่ดีและถูกต้องสามารถใช้ชีวิตและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนมีความกตัญญูกตเวที มีความรักและรู้จักบุญคุณของบิดา-มารดา และรู้จักรักและเทิดทูนต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทย   ในงานนี้ทางโรงเรียนฯได้รับเกียรติจากท่านแสงแจ่ม เตชะโม่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลำปางเขต 2  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและได้ให้โอวาทและกำลังใจที่ดีกับคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักศึกษา ชมภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่..

 

altเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2553  ทางชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการนำของอาจารย์ศรีสกุล เกียล่น อาจารย์ศรัญพร เอียมสำอาง อาจารย์จิรายุ ร้องกาศ อาจารย์จิรวัฒน ศรีวัชราธร และนักศึกษาของชมรม ได้นำต้นกล้าไม้สักมาปลูกในบริเวณรอบ ๆ โรงเรียนฯ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดบรรยากาศแห่งความร่มเย็น และให้มีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญระดับโลกอยู่ในขณะนี้ ในกิจกรรมนี้ทางชมรมได้รับเกียรติจากท่านดร.ธีรวัฒน์ หมู่วิเศษ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนฯ มาร่วมเป็นกำลังใจและนำนักศึกษาปลูกกันอย่างสนุกสนานเบิกบานใจ ชมภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่..

 

altเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2553  ทางชมรมแอโรบิคได้จัดการแข่งขันประกวดเต็นแอโรบิคขึ้น ซึ่งมีอาจารย์นีรนุช ขันวุธ และอาจารย์มาลินี ปินตาปลูก เป็นอาจารย์ประจำชมรมและเป็นผู้จัดงานในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากท่านประธานกรรมการบริหารโรงเรียนได้มาเป็นประธานและให้กำลังใจแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งแต่ละทีมก็มีความตั้งใจบวกกับความพร้อมพกพามากันอย่างเต็มที่  ชมภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่..

 

altเมื่อวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2553  อาจารย์อนุสิทธิ์ กุลาวงศ์ ได้นำคณะเพื่อนครูและนักศึกษาโรงเรียนเถินเทคโนฯ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวเถินบุรี ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง  ชมภาพบรรยากาศ..

 

altเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2553  ฝ่ายกิจการนักศึกษาโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ ร่วมกับชมรมศีลธรรมฟื้นฟูโลก  ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม  ให้กับนักศึกษาระดับชั้นปวช.1 ในช่วงชั่วโมงกิจกรรม เพื่อเป็นการปลูกฝังในการสร้างจิตสำนึกที่ดีในจิตใจของผู้เรียน และเพื่อเป็นการใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา โรงเรียนฯ จึงได้กราบนิมนต์พระคุณเจ้า ท่านพระปลัดชัยวัฒน์ จันทธรรมโม รองเจ้าอาวาสวัดเวียง มาให้ความรู้และข้อคิดในการดำเนินชีวิตที่ดีงามแก่นักศึกษา  โดยมีอาจารย์ธัญญธร หมู่วิเศษ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี  ชมภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่..

 

altเมื่อวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2553  โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการได้จัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ผู้เป็นประธานของเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง "ดิเรกคุณาภรณ์" ชั้นที่ ๕ ชื่อเบญจมดิเรกคุณาภรณ์  ซึ่งนับเป็นเกียรติยศอย่างยิ่งต่อบุคลากรเถินเทคโนฯ อันได้แก่ อาจารย์ธัญญธร หมู่วิเศษ อาจารย์นันทาศิริ หมู่วิเศษ  อาจารย์นี่รนุช ขันธวุธ  อาจารย์มาลินี ปินตาปลูก  อาจารย์สงกรานต์ ยาใจดี  อาจารย์อภิญญา แซ่โล้  อาจารย์วารุณีย์ เพ็งยอด ชมภาพที่นี่

 

altเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 น ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ โดยการนำของท่านดร.เปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ ผู้รับใบอนุญาต ได้เข้าร่วมงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2553 ณ.หอประชุมอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ร่วมกับส่วนราชการ ห้างร้านและภาคเอกชน ซึ่งในงานด้งกล่าว ทางที่ว่าการอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ได้มีการจัดประกวดพานพุ่มดอกไม้สดที่สวยงามระดับอำเภอ ที่ทุกภาคส่วนได้นำมาถวายในงานพระราชพิธีนี้ ผลปรากฎ โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศที่ 1 ในการประกวดพานพุ่มดอกไม้สดที่พิจารณาจาก ความคิดสร้างสรรค์และความปราณีตสวยงาม ซึ่งเป็นผลงานคุณภาพของนักศึกษาในสถาบัน  ชมภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่..

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ81828384858687888990ถัดไปสุดท้าย »

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เมนูสำหรับบุคลากร

We love T-Tech

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2019 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.comขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.