วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี                                     Thoentechnology Vocational College

 

ตั้งแต่วันนนี้เป็นต้นไปวิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยีกำลังรับสมัครนักศึกษารอบที่ 2  รายละเอียด

-  ขณะนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี รับสมัครอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาช่างยนต์ คอมพิวเตอร์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และการตลาดหรือ การค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ  รายละเอียด

-  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี ได้ทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการร่วมกับ บริษัท ซีพี ออล์ล จำกัด (มหาชน)ในการเปิดหลักสูตรทวิภาคี การค้าปลีกในร้านสะดวกซื้อระดับชั้น ปวส. ในปีการศึกษา 2559โดยมี ท่านนายอำเภอเถิน ผู้อำนวยการ สพป.ลป.2 หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเถิน ผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐและเอกชนร่วมเป็นสักขีพยาน.ณ.ห้องประชุมอาคาร 1

    • cate_20121505102331.jpg
      นักศึกษาสามารถดูผลการเรียนผ่านเว็บไซต์ ตามลิงค์ www.thoentechno.itshop.info/โดย user= รหัสนักศึกษาp...
    • IMG_3065.JPG
      ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษ...
Visitors: 11,757