วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี

รับสมัครนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2561

เปิดรับระดับชั้น ปวช. และ ปวส.


คุณสมบัติ


ระดับ ปวช.

- รับผู้จบระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า

ระดับ ปวส. และ ปวส.ทวิภาคี

- รับผู้จบปวช และ ม.6 หรือเทียบเท่า

ช่องทางการติดต่อ


โทรศัพท์   :   054-244-089  ,  086-420-3933

แฟกซ์        :   054-244-099

อีเมล์          :   thoentechno@hotmail.com